12/21

Sa Pista i el parc de la plaça del Progrés

En aquesta plaça he jugat molts d'anys. Bé, encara ara hi jug, però a jocs diferents. Abans empràvem el parc infantil i ara jugam més a encalçar-nos i a amagar-nos... També seim a terra i feim altres jocs, xerram i reim!

Quan feim sopars de grans grups de pares, mares, amics i amigues a ca nostra, els joves anam a passar l'estona per la plaça i pels carrers dels voltants i, com que hi ha una zona grossa per jugar, feim jocs de córrer i també ens sabem inventar jocs.

La meva padrina em contava que mon pare també ja jugava a la plaça. No era com ara, però també s'hi trobaven els nins i nines de la barriada. Em deia que mon pare jugava a bolles amb els nins veïnats de més a prop.

A mi, el que realment em molesta és quan ve gent amb el cotxe amb la música a tota pastilla i també quan hi ha gent que fa malbé el mobiliari!